logo

Menu


PL

REGULAMIN ZAKUPÓW

Warunki handlowe zakupu | www.aquapondpl.pl

§ I Definicje:

 1. Operatorem strony internetowej www.aquapondpl.pl jest firma Aquapond, s.r.o. z siedzibą: Orechová Potôň 311, 93002, SK, ID: 44988788, NIP: SK 2022917974 Połączenie bankowe: SK8309000000005125599080, Slovenská sporiteľňa. Zarejestrowany w rejestrze działalności gospodarczej prowadzonym w Trnavie, dept. sro, numer firmy 24526/T.

 2. Sprzedawcą jest firma Aquapond, s.r.o. z siedzibą: Orechová Potôň 311, 93002, SK, ID: 44988788, NIP: SK 2022917974 Konto bankowe: SK8309000000005125599080, Slovenská sporiteľňa. Zarejestrowany w rejestrze działalności gospodarczej prowadzonym w Trnavie, dept. z oo, numer firmy 24526/T.

 3. Dostawcą towarów i usług oferowanych w sklepie internetowym www.aquapondpl.pl jest firma Aquapond, s.r.o. z siedzibą: Orechová Potôň 311, 93002, ID: 44988788, NIP: SK 2022917974 Konto bankowe: SK8309000000005125599080, Slovenská sporiteľňa. Zarejestrowany w rejestrze działalności gospodarczej prowadzonym w Trnavie, dept. sro, numer firmy 24526/T.

 4. Kupującym jest każdy odwiedzający sklep internetowy, który złożył zamówienie za jego pośrednictwem. Na potrzeby ustawy nr. 102/2014 Zb. konsument oznacza osobę fizyczną, która nie nabywa towaru w celu jego sprzedaży innym osobom, w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub wykonywania pracy lub zawodu.

 5. Sklep internetowy to ogólnodostępny system komputerowy znajdujący się w sieci Internet, umożliwiający zamawianie towarów lub usług.

 6. Towarem lub usługą są wszystkie produkty opublikowane na stronach sklepu internetowego.

 7. Złożenie zamówienia następuje poprzez potwierdzenie procesu składania zamówienia w sklepie internetowym poprzez wybór towarów lub usług przez kupującego, łącznie z całkowitym wypełnieniem formularza zamówienia.

 8. Kupujący w pełni akceptuje komunikację elektroniczną przede wszystkim poprzez sklep internetowy, komunikację e-mailową, a także komunikację telefoniczną.


 

§ II. Cena

 1. Wszystkie podane ceny towarów są ostateczne i zawierają podatek VAT.

 2. Sprzedawca jest zobowiązany sprzedać produkt w cenie widocznej dla klienta na stronie sklepu internetowego w chwili dokonywania zakupu.


 

§ III. Zamówienie

 1. Zamówienie zostaje utworzone poprzez zatwierdzenie procesu składania zamówienia w sklepie internetowym poprzez wybór towarów lub usług przez kupującego, łącznie z całkowitym wypełnieniem formularza zamówienia. W celu prawidłowej realizacji zamówienia konieczne jest uzupełnienie wymaganych danych w zamówieniu oraz wybranie opcji transportu i płatności za zamówiony towar lub usługę.

 2. Wysyłając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na cenę zamawianych towarów i usług, a tym samym zamówienie staje się wiążące dla Konsumenta.

 3. Potwierdzenie zamówienia przez sprzedającego powoduje zawarcie umowy kupna, która może zostać zmieniona, anulowana lub uzupełniona jedynie na podstawie wzajemnego porozumienia pomiędzy kupującym a sprzedającym, chyba że ustawa lub inne przepisy prawne stanowią inaczej. Potwierdzeniem zamówienia przez Sprzedawcę jest wysłanie towaru.

 4. Po złożeniu zamówienia  wsklepie internetowym kupujący otrzymuje automatycznie wygenerowaną wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia przez e-sklep. Niniejsza wiadomość e-mail nie stanowi potwierdzenia towaru w rozumieniu ust. 3. tego artykułu.

 5. Wysyłając zamówienie, kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu zamówionego towaru.


 

§ IV. Warunki płatności

 1. Za towary i usługi w sklepie internetowym można płacić w następujący sposób

  1. płatność gotówką przy odbiorze (płacisz bezpośrednio kurierowi przy odbiorze towaru)

  2. płatność na podstawie faktury zaliczkowej - z góry, towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu środków na naszym koncie

  3. płatność gotówką przy odbiorze osobistym towaru

 2. W przypadku, gdy w okresie zamówienia towaru nastąpiła istotna zmiana kursów walut obcych lub zmiana ceny lub dostarczonego asortymentu przez dostawcę Aquapond s.r.o. prawo do modyfikacji zamówienia po uzgodnieniu z Kupującym (ceny i ilości) lub odstąpienia od niego ze skutkiem natychmiastowym. Zastrzegamy sobie to samo prawo nawet w przypadku, gdy producent zaprzestanie dostarczania zamówionego produktu lub wprowadzi nową wersję produktu lub znacząco zmieni cenę produktu.
 3. Dopłaty za poszczególne opcje płatności wymienione są w art. VI niniejszych ogólnych warunków.


§ V. Warunki dostawy

1. Sprzedawca ma obowiązek wysłać towar kupującemu w ciągu 30 dni od zawarcia umowy kupna, chyba że uzgodnił inaczej lub dla towaru nie określono dłuższego terminu dostawy.

2. Jeżeli towar znajduje się na magazynie, wysyłka według pojemności następuje w możliwie najkrótszym czasie, nie później niż w ciągu dwóch dni od złożenia zamówienia.

3. Jeżeli zamówienie obejmuje kilka towarów i usług, a części z nich nie ma na magazynie, informujemy o tym kupującego z możliwością dostaw częściowych.

4. Wraz z towarem Kupującemu przesyłana jest faktura (dokument podatkowy), instrukcja oraz inne dokumenty dotyczące towaru lub usługi od producenta.

5. Za miejsce spełnienia świadczenia uważa się miejsce, do którego dostarczony jest towar.

6. Sprzedawca realizuje transport do kupującego za pośrednictwem firmy transportowej Packeta Slovenia s.r.o. (zwana dalej „Packeta”).

 

§ VI  Opłaty za wysyłkę, opakowanie i opcje płatności

1. Cena wysyłki uzależniona jest od wagi i objętości towaru oraz wybranej płatności za towar. W przypadku towarów ponadgabarytowych, wielkogabarytowych i o dużej masie objętościowej (piasek filtracyjny, baseny, folie, chemia płynna itp.) sam transport i jego cena ustalana jest indywidualnie z klientem. Cenę transportu dla poszczególnych przewoźników przedstawiają tabele.

2. Dostawa towarów powyżej 500 € z VAT jest bezpłatna. Bezpłatna wysyłka nie dotyczy towarów ponadgabarytowych, wielkogabarytowych oraz towarów o dużej objętości zgodnie z artykułem VI punkt 3, tam cena transportu ustalana jest indywidualnie po konsultacji z kupującym.

 

§ VII Przeniesienie własności

 1. Prawo własności przechodzi ze sprzedającego na kupującego dopiero z chwilą zapłaty pełnej ceny za przedmiot umowy kupna.

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do rozporządzania towarami lub usługami, które nadal stanowią przedmiot prawa własności sprzedającego, w przypadku zgłoszenia roszczenia przez kupującego dopiero w momencie całkowitej zapłaty za przedmiot umowy kupna.


 

§ VIII Odstąpienie od umowy kupna

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od zamówionego towaru lub usługi w ciągu 48 godzin od zawarcia umowy kupna bez ponoszenia opłaty za anulowanie w przypadku towarów wykonanych na zamówienie, zgodnie ze specyficznymi wymaganiami konsumenta lub specjalnie dla jednego konsumenta.

 2. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w dowolnym momencie przed wysyłką towaru, jednak zawsze w formie pisemnej na adres e-mail wskazany w formularzu kontaktowym.

 

§ IX Prawo Kupującego do zwrotu towaru bez podania przyczyny i pouczenia Konsumenta

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, kupujący, który zawarł umowę na odległość (w tym za pośrednictwem Internetu) lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od otrzymania towaru odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli przedmiotem umowy sprzedaży jest dostawa towaru, konsument ma prawo odstąpić od umowy jeszcze przed dostawą towaru.

 2. Jeżeli Kupujący chce skorzystać z tego prawa, ma obowiązek osobiście dostarczyć pisemne odstąpienie od umowy sprzedaży nie później niż w ostatnim dniu wyznaczonego terminu na adres kontaktowy sprzedawcy lub przekazać to odstąpienie przesyłką pocztową nie później niż ostatniego dnia terminu na adres podany w kontaktach. Konsument po powiadomieniu o odstąpieniu od umowy ma obowiązek osobiście wysłać lub dostarczyć przedmiot umowy, od której odstępuje wraz z całą dokumentacją – m.in. oryginał faktury, instrukcje i inną dokumentację dotyczącą towaru, które zostały mu dostarczone wraz z towarem, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zalecamy, aby kupujący sporządził kopię faktury na własny użytek i wysłał towar listem poleconym oraz przesyłką ubezpieczoną. Aby odstąpić od umowy możesz skorzystać z formularza: Odstąpienie od umowy kupna,  w  którym należy podać minimum danych oznaczonych „*” – gwiazdką.

 3. Jeżeli zwrot towaru bedzie odesłany za pobraniem, taki towar nie zostanie przyjęty.

 4. Operator sklepu internetowego zwróci dokonaną zapłatę za towar/usługę, w tym koszty transportu a także koszty ewidentnie poniesione na zamówienie towaru w terminie 14 dni od dnia doręczenia odstąpienia od umowy, z tym że nie ma on obowiązku zwrotu pieniędzy do czasu dostarczenia mu towaru lub Konsument nie udowodni, że towar został wysłany, nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar.

 5. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.

 6. Prawo do odstąpienia, o którym mowa powyżej nie przysługuje m.in. w przypadku następujących umów:

 7.  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  f) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

5. Konsument ma prawo dochodzenia rozstrzygnięcia sporu na drodze postępowania pozasądowego, w tym sądu polubownego co wymaga również zgody Sprzedawcy. W szczególności konsument może zwrócić się o pomoc do organizacji wspierających prawa konsumentów lub przed Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów.

7. Kupujący ponosi koszty zniżenia wartości towaru, które powstało na skutek korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia funkcjonalności i właściwości towaru. W przypadku, gdy zwracany towar posiada widoczne uszkodzenia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do oceny towaru i przedstawienia propozycji obniżenia wartości zwracanego towaru w zakresie przywrócenia towaru do stanu pierwotnego. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość skorzystania z tego prawa.

 

§ X Prawa i obowiązki umawiających się stron

1. Za strony umowy uważa się sprzedającego i kupującego .

2. Kupujący zobowiązany jest:
    1. odebrać zamówiony towar,
    2. zapłacić za towar sprzedającemu

3. sprawdzic stan paczki oraz stan towaru po jego otrzymaniu.

4. jeżeli przesyłka jest uszkodzona lub jest niezgodna z zamówieniem, klient wypisze raport dla kuriera (opis szkody), a następnie zrobi zdjęcie szkody i skontaktuje się z obsługą sklepu , numery telefonów znajdują się w sekcji Kontakty.

3. Sprzedawca zobowiązany jest do:
    1. dostarczyć Klientowi towar w wymaganej jakości, ilości i po uzgodnionej cenie,
    2. wraz z towarem przesłać klientowi wszystkie dokumenty związane z towarem, takie jak faktura za towar, pismo reklamacyjne, instrukcja obsługi w języku polskim.

§ XI. Ochrona danych osobowych

1. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
2. Operator nie udostępnia danych osobowych kupującego podmiotom trzecim, z wyjątkiem firmy transportowej zajmującej się dostawą towarów lub usług, lub organom państwowym w przypadku kontroli.
3. Operator otrzymuje od kupującego następujące dane osobowe: tytuł, imię, nazwisko, adres, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail
4. Podane przez Kupujacego dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji jego zamówienia.
5. Operator ma obowiązek zabezpieczyć dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a które zostały przetworzone zgodnie z Polityką prywatności.
"6. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
przeniesienia danych do innego administratora
a także prawo:
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Sprzedawcę)."
7. Jeżeli Kupujący podczas rejestracji w sklepie internetowym wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, zgodził się na przesyłanie przede wszystkim wiadomości e-mail na podany adres e-mail, kontakt telefoniczny lub wysyłanie korespondencji adresowanej na podany adres.
8.  Dane osobowe dla celów marketingowych: imię i nazwiska, numer telefonu, adres i adres e-mail udostępniane są na okres pięciu lat.
9. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Jeżeli kupujący wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych podczas rejestracji w sklepie internetowym wraz z rejestracją w programie lojalnościowym, wyraził zgodę na gromadzenie uzyskanych danych osobowych, w tym informacji o zamówieniach, w celu udzielania rabatów.

 

§ XII. Odszkodowanie za nieprzyjęcia towaru

1. Sprzedającemu przysługuje prawo do naprawienia szkody (zgodnie z § art. 551 Kodeksu cywilnego), w przypadku gdy kupujący zamówił towar, którego nie anulował lub nie odstąpił od umowy i jednocześnie nie odebrał towaru od przewoźnika lub na żądanie sprzedającego, w przypadku wyboru odbioru osobistego, nie odebrał towaru w wyznaczonym terminie do odbioru. Tym działaniem kupujący naruszył obowiązek określony w art. X pkt 2 lit. a), zgodnie z którym kupujący ma obowiązek odebrać zamówiony towar.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odszkodowania za nieodebrany towar w zakresie kosztów związanych z przygotowaniem i wysyłką towaru do punktu odbioru.

 

§ XIII. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków handlowych i warunków reklamacji nawet bez uprzedniego powiadomienia kupującego. W przypadku zmiany ogólnych warunków handlowych lub warunków reklamacji cały proces zakupu regulują ogólne warunki handlowe, które obowiązywały w chwili wysłania zamówienia przez kupującego i są dostępne na stronie internetowej sprzedawcy.

2. Warunki reklamacji stanowią również integralną część niniejszych ogólnych warunków.

3. Wysyłając zamówienie, kupujący oświadcza, że zapoznał się z ogólnymi warunkami handlowymi oraz warunkami reklamacji i zgadza się z ich treścią.

4. Niniejsze ogólne warunki handlowe i warunki reklamacji dostępne są w siedzibie firmy do wglądu dla kupujących, a także publikowane na stronie internetowej sklepu internetowego.

5. Jeżeli Konsument nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki Sprzedawca rozpatrzył jego reklamację lub uważa, że ​​Sprzedawca naruszył jego prawa, ma możliwość zwrócenia się do Sprzedawcy z prośbą o sprostowanie. Jeżeli sprzedawca ustosunkuje się negatywnie do żądania sprostowania lub nie ustosunkuje się do niego w terminie 30 dni od dnia jego wysłania, konsument jest uprawniony do zwrócenia się do stałego sądu polubownego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. Jednocześnie Konsument może skorzystać z internetowej platformy rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ i złożyć propozycję alternatywnego rozwiązania swojego sporu. Konsument może znaleźć informację o opłatach za propozycję na stronie internetowej konkretnego podmiotu alternatywnego rozstrzygania sporów.


WARUNKI REKLAMACJI sklepu internetowego www.aquapondpl.pl
integralna część ogólnych Regulaminu zakupów

 

1. Reklamacji podlega wyłącznie towar, który został zakupiony wyłącznie u sprzedawcy i stanowi własność kupującego.
2. W przypadku, gdy prawo własności nie przeszło jeszcze ze sprzedającego na kupującego, sprzedawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji dopiero po całkowitej zapłacie zgodnie z art. 481–482 kodeksu cywilnego.
3. Na wszystkie oferowane towary udzielana jest gwarancja na okres 24 miesięcy, chyba że przy towarze zaznaczono inaczej zgodnie z art. 577 § 1, 5771 § 3, 5772 i 5773 Kodeksu cywilnego. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru towaru od firmy transportowej lub bezpośrednio od sprzedawcy, jeśli towar zostanie odebrany przez kupującego osobiście w dniu odbioru. Jeżeli gwarancja udzielona przez producenta jest dłuższa niż rękojmia ustawowa, obowiązuje dłuższy okres gwarancji. Na sondy dozujące chemikalia obowiązuje tylko roczna gwarancja.
4. Kupujący ma obowiązek zgłosić reklamację sprzedającemu niezwłocznie po stwierdzeniu wady.
5. Odpowiedzialność za wady nie obejmuje wad spowodowanych następującym użytkowaniem:
    1. wada powstała na skutek mechanicznego uszkodzenia produktu spowodowanego przez kupującego,
    2. niewłaściwe obchodzenie się z produktem w sposób inny niż podano w instrukcji obsługi,
    3.  używania towaru w warunkach nieodpowiadających wilgotności, działaniu chemicznemu i mechanicznemu naturalnego środowiska towaru,
    4. zaniedbanie pielęgnacji i konserwacji towaru,
    5. uszkodzenia towaru na skutek nadmiernego obciążenia,
    6. używania towaru z naruszeniem warunków określonych w dokumentacji, zasadach ogólnych, normach technicznych lub przepisach bezpieczeństwa albo w inny sposób naruszający warunki gwarancji.
6. Wady powstałe na skutek klęski żywiołowej są również wyłączone z odpowiedzialności za wady.
7. Odpowiedzialność za wady nie obejmuje również normalnego zużycia towaru (lub jego części) spowodowanego użytkowaniem towaru. Krótsza żywotność produktu nie może być zatem uznana za wadę i nie podlega reklamacji.
8. Reklamowany towar należy odesłać na adres naszej firmy: Aquapond, s.r.o., Orechová Potôň nr. 311, 93002, SK, o którym mowa także poniżej, lecz nie za pobraniem albo osobiście na adres kontaktowy. Towar należy odpowiednio opakować, tak aby nie uległ uszkodzeniu w transporcie, dlatego zalecamy wysłanie towaru listem poleconym lub przesyłką ubezpieczoną. Do towaru należy dołączyć kopię dowodu zakupu (fakturę) oraz zalecamy dołączenie wypełnionego formularza reklamacyjnego. Reklamację należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej (pocztą) lub osobiście (nie pocztą elektroniczną).
9. Sprzedawca potwierdza otrzymanie reklamacji i wydaje kupującemu potwierdzenie zgłoszenia reklamacji towaru w odpowiedniej formie. Za dzień zgłoszenia reklamacji uważa się dzień jej doręczenia sprzedającemu. Jeżeli nie jest możliwe natychmiastowe doręczenie potwierdzenia, należy je dostarczyć bez zbędnej zwłoki, najpóźniej jednak wraz z dokumentem dotyczącym rozpatrzenia reklamacji. Potwierdzenie rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłane w formie pisemnej.
10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie ustalić sposób rozpatrzenia reklamacji, w skomplikowanych przypadkach w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy wymagana jest kompleksowa ocena techniczna towaru, nie później niż 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Po ustaleniu sposobu rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, w uzasadnionych przypadkach możliwe będzie rozpatrzenie reklamacji w późniejszym terminie. Jednakże rozpatrzenie reklamacji nie może trwać dłużej niż 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Po upływie 30-dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna i zostanie mu zwrócona cała kwota za towar lub ma prawo wymienić towar na nowy.
11. Prawa Kupującego przy składaniu reklamacji:
   1. w przypadku wady możliwej do usunięcia, kupujący ma prawo do jej bezpłatnego, rzetelnego i terminowego usunięcia. O sposobie usunięcia wady decyduje sprzedawca. Kupujący może zamiast usunięcia wady (naprawy) żądać wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad, jeżeli nie pociągnie to za sobą dla Sprzedającego kosztów nieproporcjonalnych do ceny towaru lub wagi wady,
    2. w przypadku wystąpienia wady nieusuwalnej, uniemożliwiającej prawidłowe użytkowanie rzeczy zgodnie z przeznaczeniem, kupującemu przysługuje prawo do wymiany rzeczy albo odstąpienia od umowy kupna (zwrot pieniędzy) lub rabatu cenowego,
   3. reklamację uważa się za rozstrzygniętą, jeżeli postępowanie reklamacyjne zakończy się wydaniem reklamowanego towaru, jego wymianą lub zwrotem ceny zakupu towaru, pisemną propozycją rekompensaty albo jej uzasadnioną odmową.
12. Brak uszkodzeń towaru lub integralność opakowania (zgodnie z instrukcją odbioru towaru) należy sprawdzić przy odbiorze towaru, gdyż towar może ulec uszkodzeniu w transporcie, zalecamy kupującemu rozpakowanie towaru i sprawdzenie go w obecności przewoźnika. Swoim podpisem oświadczasz kurierowi, że opakowanie jest nieuszkodzone.
13. Niniejsze warunki reklamacji stanowią integralną część ogólnych warunków handlowych, a sprzedawca zastrzega sobie prawo do ich zmiany w dowolnym momencie, nawet bez uprzedniego powiadomienia kupującego. 

14. Kontakt w sprawie rozstrzygania i wysyłania reklamacji:
Aquapond, s.r.o., Orechová Potôň 311, 93002,

email: servis@aquapond.sk
telefón: +421 915 696 394, +421 907 545 479

15. W przypadku niezadowolenia ze sprzętu objętego reklamacją Kupujący ma prawo skontaktować się z organem nadzorczym inspekcji handlowej właściwym miejscu zamieszkania.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

"W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, podajemy następującą informację."

 

KTO JEST OPERATOREM

"Operatorem, który określił cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych jest firma AQUAPOND s.r.o. z siedzibą pod adresem Tichá 311, 930 02 Orechová Potôň, NIP: 44988788, NIP: 2022917974, NIP: SK2022917974, zarejestrowana w branży handlowej rejestr Sądu Rejonowego w Trnawie, Sro, sekcja nr. 24526/T

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem +421 915696394, pisemnie pod adresem Tichá 311, 930 02 Orechová Potôň lub e-mailem na adres servis@aquapond.sk"

 

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH

Minimalizujemy zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych, aby były one wystarczające do wysokiej jakości realizacji usług, jakich od nas oczekujesz, abyśmy mogli wywiązać się z ciążących na nas obowiązków prawnych i abyśmy mogli chronić nasze uzasadnione interesy. Przetwarzamy zarówno dane osobowe naszych klientów, jak i dane osobowe naszych potencjalnych klientów, którzy wyrazili na to zgodę. Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

"Podstawowe dane, którymi są imię i nazwisko, adres zamieszkania lub numer NIP, jeżeli osoba jest przedsiębiorcą – osobą fizyczną (osobą prowadzącą działalność gospodarczą). • Informacje kontaktowe, czyli adres e-mail, numer telefonu lub adres kontaktowy."

Informacje o korzystaniu z naszych produktów i usług, o produktach, które osoba zakupila lub rozważa ich zakup. Informacje o korzystaniu z naszego sklepu internetowego, biuletyn informacyjny itp.
Zapisy komunikacji e-mailowej i czatowej, zapisy rozmów telefonicznych lub innej komunikacji z Kupującym w formie elektronicznej lub pisemnej.
Dane transakcyjne, w szczególności informacje o płatnościach i sposobach płatności Kupującego.
Dane geolokalizacyjne to dane geograficzne pochodzące z przeglądarki internetowej komputera lub aplikacji mobilnych. Dane te mogą zostać wykorzystane do rozważenia lokalizacji najbliższego sklepu lub serwisu

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy dane osobowe przede wszystkim w celu zawierania umów zakupu, których przedmiotem jest dostawa naszych towarów i usług. Działalność ta obejmuje przede wszystkim przyjmowanie i realizację zamówień, wystawianie faktur i dokumentów podatkowych, rejestrowanie płatności, wysyłanie towaru pod wybrany adres itp.
W celu prawidłowego wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych przetwarzamy dane osobowe również w celu prowadzenia rachunków, zarządzania rejestrem czy rozpatrywania roszczeń i reklamacji. W niektórych przypadkach niezbędne jest także przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych i pozasądowej windykacji należności.
Przetwarzamy dane osobowe również w celu informowania klientów o naszych produktach i usługach w ramach marketingu bezpośredniego.

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem, wyłącznie w oparciu o podstawę prawną w przypadkach, gdy:

 • Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (np. umowy kupna) i osoba jest stroną tej umowy lub zwróciła się do nas z prośbą o podjęcie działań przed zawarciem umowy (np. rejestrując się w sklepie internetowym)
 • Lub przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu, który realizujemy, a którym jest przede wszystkim oferowanie i sprzedaż towarów i usług naszym klientom
 • Lub osoba wyraziła zgodę na jeden lub więcej celów. Mogą one obejmować w szczególności czynności związane z oferowaniem towarów i usług, bądź przetwarzaniem w celu dostosowania oferty do oczekiwań klienta.

 

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWE

Dane osobowe mogą być przekazywane w trakcie przetwarzania następującym kategoriom odbiorców:

 • Firmy kurierskie i transportowe
 • Slovenská pošta, a.s. z siedzibą pod adresem Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, numer identyfikacyjny: 36 631 124, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Sądu Rejonowego Bratysława I, dział: Sa, nr wpisu: 803/S.
 • Packeta Słowacja s. R. o.  Kopciańska 3338/82A, 851 01 Bratysława  IČO: 48136999 Spółka zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu Miejskiego Bratysława III, sekcja: s.r.o., numer wpisu: 105158/B
 • EXPRESS ONE SLOVAKIA, s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28 Slovakia IČO: 31342621  Spółka zarejestrowana jest w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 4376/B
 • Agencje marketingowe i call center
 • Dostawcy usług IT i operatorzy telekomunikacyjni
 • Adwokaci i kancelarie prawne
 • Eksperci i eksperci medycyny sądowej
 • Firmy windykacyjne i wykonawcy
 • Sądy i organy ścigania
 • Biura rachunkowe, audytorzy i doradcy podatkowi

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • W przypadku zgody osoby, której dane dotyczą, będziemy przetwarzać jej dane do czasu wycofania zgody, jednak nie później niż 24 miesiące od jej udzielenia.
 • W przypadku prawnie uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, o ile nie zgłosisz sprzeciwu wobec przetwarzania, przez okres uzasadniony cyklem życia zakupionego produktu lub usługi, abyśmy mogli zaoferować Ci i dostarczyć powiązane produkty I usług.
 • W przypadku realizacji umowy dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres trwania stosunku umownego, z uwzględnieniem warunków rękojmi i reklamacji
 • W przypadku wywiązania się z obowiązku prawnego, będziemy przetwarzać dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadku ustawy o rachunkowości, ustawy o VAT itp. okres ten może wynosić 10 lat

 

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE

Przetwarzając dane osobowe klientów jesteśmy gotowi ich chronić prawa.

 • Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo wiedzieć, w jakim celu są przetwarzane, kim są odbiorcy danych osobowych i jaki jest okres ich przetwarzania.•
 • Klient ma prawo do sprostowania, jeżeli jego dane osobowe są nieprawidłowe lub uległy zmianie, wystarczy się z nami skontaktować, poprawimy je.
 • Klient ma prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe lub przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, klient ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Klient ma prawo ograniczyć przetwarzanie danych, jeśli chce, aby były przetwarzane tylko w najpotrzebniejszych celach prawnych.
 • Klient ma prawo sprzeciwić się zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, jeśli uzna to za stosowne lub uważa, że przetwarzanie to jest nielegalne albo narusza jego prawa.
 • Klient ma prawo do przenoszenia danych, jeśli chce przenieść je do innego operatora, udostępnimy je w odpowiednim formacie, jeśli nie stoją na przeszkodzie inne względy techniczne lub prawne. Podobnie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO). https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/889

 

GDZIE I JAK MOŻNA DOCHODZIĆ SWOICH PRAW

Klient może dochodzić swoich praw dzwoniąc pod numer telefonu +421 915696394, pisemnie na adres Tichá 311, 930 02 Orechová Potôň, SK lub e-mailem servis@aquapond.sk.

Odpowiemy na zgłoszenie klienta bezpłatnie w ciągu 30 dni. W przypadku komplikacji lub dużej liczby zgłoszeń jesteśmy uprawnieni do przedłużenia tego terminu o kolejne 60 dni. Jeśli tak się stanie, poinformujemy klienta o tym i o powodach przedlużenia terminu.

Jeżeli jednak rządanie klienta jest wyraźnie nieuzasadnione lub się powtarza, jesteśmy uprawnieni do pobrania rozsądnej opłaty administracyjnej na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem tej usługi.

 

KONTAKT

Klient może skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem +421 915696394, pisemnie pod adresem Tichá 311, 930 02 Orechová Potôň lub e-mailem na adres servis@aquapond.skUstawianie plików cookie
Do działania naszej witryny używamy plików cookies niezbędnych (niezbędnych), umożliwiających realizację podstawowej funkcjonalności serwisu. Możesz wyłączyć te pliki cookies zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co może jednak mieć wpływ działania serwisu. Chcielibyśmy także stosować dobrowolne pliki cookies (nieistotne), które pomogą nam usprawnić funkcjonowanie naszego serwisu. Aby je zezwolić, kliknij przycisk zgadzam się.
Informacje o plikach cookie
Zgadzam się Dostosuj Odrzuć
<Wstecz
Szczegółowe ustawienia plików cookie
Używamy plików cookie, aby zapewnić podstawową funkcjonalność witryny i poprawić komfort użytkowania. Możesz w dowolnym momencie zmienić swoją zgodę dla każdej kategorii.
<Niezbędne pliki cookie
 
Techniczne pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej witryny. Służą one głównie do przechowywania produktów w koszyku, wyświetlania ulubionych produktów, ustawiania preferencji i procesu zakupowego. Nie wymagamy Twojej zgody na używanie technicznych plików cookie, ale przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała Cię o takich plikach. Jednakże w takim przypadku niektóre części naszej witryny mogą nie działać poprawnie.
<Analityczne pliki cookie
 
Analityczne pliki cookie pozwalają nam mierzyć wydajność i liczbę odwiedzin naszej witryny internetowej.
<Marketingowe pliki cookie
 
Marketingowe pliki cookie są wykorzystywane przez sieci reklamowe i społecznościowe w celu dostosowania wyświetlanych reklam tak, aby były dla Ciebie jak najbardziej interesujące.
Włącz wszystko Włącz wybrane Odrzuć
Zapisz zmiany Odrzuć